Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman skall hållas årligen senast sex månader från räkenskapsårets utgång.

Kallelse till ordinarie stämma skall skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Extra föreningsstämma kan hållas om minst 3 medlemmar skriftligen begär detta.

Om en medlem önskar anmäla visst ärende till stämman skall detta meddelas styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Styrelsen vill påminna om att medlemmar som är förhindrade att närvara vid stämman äger rätt att utse ett ombud. Endast en närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem och skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt.

Norra station